Tankerület

tanker

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Balmazújvárosi Tankerülete

4060 Balmazújváros, Veres Péter u.12.

Az általános és középiskolák az állami átvételt (2013.január1-jétől) követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kezelésébe kerültek: a Balmazújvárosi Járásban a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Intézmény a Debreceni Tankerület fenntartásába került, míg a járás általános iskolái a Balmazújvárosi Tankerülethez tartoznak. Balmazújvároson és Tiszacsegén az önkormányzat látja el az iskolák üzemeltetését, Hortobágyon és Újszentmargitán a KLIK látja el az épületek működtetésével kapcsolatos teendőket is.

A tankerület 6 fős szervezete látja el 5 iskola 2337 általános iskolásának, 197 pedagógusának, 16 fő pedagógiai munkát segítő szakmai irányítását, az intézmények gazdálkodását.

tankerstat

A Balmazújvárosi Tankerület számokban

 A kötelező feladatok szakszerű ellátása mellett nagy súlyt fektetünk a tankerületi szintű kezdeményezésekre, tartalmi fejlesztésekre.

2014. szeptemberében iskoláink – a nevelőtestületek és a szülői közösségek egyetértésével és támogatásával – bevezették a néptánc oktatást valamennyi településen, mellyel célunk a játék-és mozgáslehetőségek bővítésén túl a népi hagyományok megismertetése, ápolása. Minden iskolában foglalkoznak kézműves „műhelyekben” rajz grafika, szövés, fafaragás, gyöngyfűzés, agyagozás és papír munkákkal. 1.-4. évfolyamon és 5.-8. évfolyamon is rendszeresen szerveznek az egész napos oktatás keretein belül sokszínű tevékenykedtető foglalkozásokat.

tankerkep1

Általános Iskolások gálaműsora Balmazújvároson, 2013. tavaszán

További műhely-foglalkozásokat szerveztünk 2014. februártól júniusig a pedagógusoknak is, ahol elsősorban ők sajátíthatják el a népi mesterségek alapjait, majd ezeket tovább adhatják tanítványaiknak az egész napos iskolai foglalkozások, technika és rajz foglalkozások keretein belül.

tankerkep2

A szövő-nemezelő „pedagógusműhely” – 2014.február

A járás iskoláiban a tankerület kezdeményezésére fokozatosan felélesztik a kertészkedésre, háztartási ismeretek oktatását (Tiszacsegén, Hortobágyon már újraindult gyakorló kert), több épületben létesült és működik a tankonyha. Valljuk, hogy a fiataloknak szükségük van praktikus, az önálló életkezdéshez szükséges tudásra, hogy barátságban legyenek a természettel, megtanulják, hogyan kell értékes, egészséges, biztonságos élelmiszereket termelni úgy, hogy közben védjék a természeti erőforrásokat, a talajokat, ivóvízbázisokat, az élővilágot, a tájat.

tankerkep3

Gyakorlókerti munka Tiszacsegén – 2013. tavasza

A differenciált fejlesztés érdekében hozzáadott értékelvű mérés-értékelési gyakorlat megalapozását tűztük ki célul. Szükségesnek láttuk a pedagógusok mérési-értékelési kultúrájának fejlesztését, az egységes, áttekinthető tanulói értékelés érdekében. Tudatosan törekszünk a bemért mérőeszközök, kipróbált mérőlapok, segédletek gyűjtésére, melyek belső alkalmazására, megosztására arthotékát hozunk létre.

A 2012/2013-as tanévben indult a mindennapos testnevelés, az 1. és az 5. osztályosoknak.  A mostani tanévtől, felmenő rendszerben a 2. és a 6.-osokkal bővült a kör, folyamatosan haladva előre. A diákok aktívan és rendszeresen vesznek részt versenyeken, bekapcsolódnak a diákolimpiába, Bozsik programba, atlétikai és kézilabda országos utánpótlás pályázatokba.

Minden intézmény rendelkezik tornateremmel, de a legtöbb gondot a kapacitáshiány, a termek nagysága, az atlétika pálya hiánya és a kültéri pályák rossz állapota jelenti.

A testnevelés órák sokszínűsége gazdagodott tovább, amikor bevezettük az úszásoktatást a 2-4. osztályos gyermekek számára. Cél, hogy hamarosan minden gyermek úgy kerüljön ki az iskolából, hogy tudjon úszni.

A tankerülethez tartozó intézményekben összesen *2015 fő tanul. Az iskolák tantestületei arra törekednek, hogy színes programokat biztosíthassanak a tanulóknak, hogy hasznosan töltsék el a tanulással lekötött időkereten felül az időt.

A felmérések alapján az tapasztalható, hogy az 1060 fő alsós diák közül 1020 fő szülei vállalták az egész napos foglakoztatást és 40 fő kérte, hogy rendszeresen 16 óra előtt elmehessen az iskolából.

tankerkep4

Úszásoktatás a balmazújvárosi élményfürdőben-2013.február

A felső tagozat létszáma 1099 fő, itt 623 fő vesz részt az egész napos foglalkoztatásban és 476 fő nem vállalta azt, többségük azért, mert az alapfokú művészeti oktatással, és sportedzésekkel nem egyeztethető össze a foglalkoztatás. A tervezett színes délutáni programok miatt, reméljük a következő tanévtől javul az itt maradók számának aránya.

A Balmazújvárosi Általános Iskola már a 2008-2009-es tanév első osztályában beindította a két tannyelvű német oktatást. Ma már 6 évfolyamon, 147 gyermeknek van lehetősége a nyelvvel való foglalkozásra, ismerkedésre.

*az alapfokú művészeti iskolákban tanulókon túl

Ebből az 1- 4 osztályoknak heti 5 alap órájuk van, ezen felül németül oktatják az ének-zene, technika és rajz tantárgyakat. 5. osztálytól a heti 5 alapórán kívül történelmet, hon és- népismeretet tanulnak idegen nyelven, tánc –és dráma órán rövid humoros jelenetekkel ismerkednek meg és adják elő, szintén német nyelven.

  A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely és Bocskai tagintézményében angol emelt szintű nyelvoktatáson vesz részt 172 tanuló. A 2013/2014-es tanév decemberében nyolcadik alkalommal tettek vizsgát a nyolcadikosok közül néhányan. A csoportok jelenleg ötödik osztálytól tanulják heti öt órában a nyelvet. A „City and Guilds” alapfokú nyelvvizsgára készítik a diákokat, mely szóbeli és írásbeli részekre bontható. Minden évfolyam végén vizsgával zárják az évet, de az igazi megmérettetés a nyolcadik évfolyamon következik. A nyelvvizsga bizonyítványok Londonból érkeznek, mert a vizsgaközpont székhelye itt található. Itt javítják ki a tanulók írásbeli feladatsorait és a hanganyagot is ide kell kiküldeni. Nem csak a nyelvvizsgát tett diákok hagyják el megalapozott tudással az intézményt, hanem a vizsgára nem vállalkozók is igen jó szintfelmérőket írnak a visszajelzések alapján a középiskolákban.

tankerkep5

Balmazújvároson a Kalmár tagiskola emeletráépítése 2013. szeptemberben készült el, tanévkezdésre

Az iskolákban lehetőség nyílt hit és erkölcstanoktatásra a 2013/2014-es tanévtől. Az első és ötödik évfolyamon összesen 64 tanuló választotta a felekezetek által biztosított hit és erkölcstanoktatást. A létszám három felekezet Magyarországi Református Egyház, Magyar Római Katolikus Egyház, HIT Gyülekezete között oszlik meg. Ezen kívül a többi évfolyamon továbbra is lehetőség van a fakultatív hittan oktatásra, amelyre szintén járnak tanulók.

Az óvoda–iskola átmenet megkönnyítését szolgáló programok kerültek bevezetésre, megtartva néhány intézményben az addig is alkalmazott hagyományos elemeket. A 2013/14–as tanévben „Ovisuli” néven hirdették meg a programot. Általános iskolai tanítók közösen készültek az óvodapedagógusokkal minden programra, melynek célja a zökkenőmentes iskolakezdés, a kudarcok megelőzése, a képességek feltérképezése, az iskola életének megismertetése és a szokásrend kialakítása volt. Augusztus utolsó hetében 3 napos foglalkozáson vehettek részt az elsősök. Az első nap még az óvodában, a második és a harmadik már az iskolában volt.

Az elsősöket fogadó tantermek berendezésében, komfortelemeiben is változásokat határoztunk el, így Tiszacsegén és Újszentmargitán is megújult életterek várták a leendő elsősöket. Tiszacsegén játszószobával, míg Újszentmargitán az alsó tagozatos gyerekek számára készített játszótérrel gazdagodott az óvodából az iskolába lépést elősegítő környezet.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolákban a diákok lehetőséget kapjanak a képességeik, tudásuk, kreativitásuk megmérettetésre, tudásuk összehasonlítására.

A különféle szaktárgyak megyei és országos versenyeket rendeznek, amelyeken tankerületünk tanulói szép sikereket érnek el.

Tankerületi versenyeink:

• Fizika verseny
• „Aranyszáj”
• „Szép Magyar Beszéd”
• Aranyceruza helyes író verseny/ alsó tagozat/
• Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei forduló
• Kalmár helyes író verseny /felső tagozat/
• Angol komplex nyelvi verseny
• Atlétikai verseny
• Vers-és prózamondó verseny

A helyi kulturális intézményekkel együttműködve korosztályos közművelődési programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk, melyek folyamatosan a tanév során valósulnak meg. Veres Péter szülőházában pl. a kenyér projekt kertében fogadtak csoportokat, helyszínt és keretet adva a népi hagyományok megőrzéséhez.

2007-ben “Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet kapott Alapfokú Művészeti Iskolával is büszkélkedhetünk, melyben jelenleg 324 növendék tanul Balmazújvároson, Nagyhegyesen (telephelyként működik), Tiszacsegén, Újszentmargitán és Hortobágyon (kihelyezett oktatás).

 Zeneművészeti ágon tíz tanszakon 24 különböző hangszeren, valamint táncművészeti ágon, néptánc tanulására van lehetősége a tanulóinknak.

A diákok élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben ötvöződnek. Nyári programjaik az Országos Trombitástábor, a Nemzetközi Kürtkurzus, valamint a volt növendékeik hangversenye.

tankerkep6

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola évtizedek óta magas színvonalú munkát végez

A nevelő-oktatómunka és az önművelődésre nevelés fontos színterei az iskola könyvtárak, amelyek folyamatos fejlesztése, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges segédletek beszerzése nélkülözhetetlen. A hortobágyi iskolában lévő könyvtár nyilvános feladatokat is ellát a településen.

Hozzávetőlegesen 200 millió Ft pályázati támogatás folyt be a Tankerület intézményeihez a 2013-ban elnyert pályázatokból. Ezek a számok azt tükrözik, hogy eredményes munka folyik ezen a téren is. Már a 2014-es évre is nyújtottunk be új pályázatokat szép számmal, melyek reméljük, legalább annyira sikeresek lesznek, mint a korábbiak.

tankerkep7

A hortobágyi kollégiumban évente 45-50 fő tanyasi iskolás és óvodás lakik

A tankerület 2013 júniusáig a Polgármesteri Hivatal épületében kapott átmeneti elhelyezést.  Balmazújváros Város Önkormányzata 2012 decemberében a köznevelési intézmények átadás-átvételi megállapodásának elfogadásával egyidejűleg döntött arról is, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Balmazújváros, Veres Péter utca 12. sz. alatti ingatlanát ingyenes használatra átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Balmazújvárosi Tankerület kialakításához. Az épület átalakítására, felújítására az önkormányzat és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző közreműködésével történt, így kulturált feltételeket teremtve a tankerület számára.

Balmazújváros, 2014. február

Összeállította: Ádám Endréné
                                                                                         tanügyi referens